Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia
Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch được triển khai nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Kết nối Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Hà Nam với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam, đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hướng tới chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử; thúc đẩy cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện tích hợp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó đến năm 2020, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu với người dân, doanh nghiệp từ Cổng dịch vụ công của tỉnh và tăng dần mỗi năm 20% cho tới khi đồng bộ tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh sử dụng nền tảng xác thực điện tử dùng chung của Cổng dịch vụ công quốc gia để cá nhân, tổ chức chỉ cần đăng nhập một lần (SSO) khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp. Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong quản lý thông tin, hồ sơ giấy tờ theo nguyên tắc thông tin, hồ sơ chỉ cần cung cấp một lần và được tái sử dụng trong các lần thực hiện dịch vụ công trực tuyến tiếp theo. Thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia để thống nhất việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.