Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam  ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND thực hiện tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được triển khai thực hiện nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tin tưởng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với các chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.