Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Bộ máy tổ chức Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn  
30/08/2016
Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam