Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2023

Đảng, Đoàn thể  
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch nhiệm kỳ 2020 - 2023
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ ngày 27/12/2019-08/01/2020, Đảng ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Để chỉ đạo các chi bộ, Đảng ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 26/8/2019; Hướng dẫn số 90-HD/ĐU ngày 05/12/2019 về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Đảng ủy khối, Đảng ủy Sở về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của cấp ủy các cấp tới cán bộ, đảng viên tại chi bộ. Phân công Đảng uỷ viên phụ trách các Chi bộ chuẩn bị tiến hành Đại hội. Ban Thường vụ Đảng uỷ trực tiếp làm việc với cấp uỷ từng chi bộ để cho ý kiến về công tác nhân sự theo đúng quy định, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội, duyệt chương trình, văn kiện, góp ý cụ thể về đánh giá tình hình, xây dựng phương hướng báo cáo để hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình Đại hội và tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Chỉ đạo Thường trực Đảng uỷ hướng dẫn chi tiết các khâu, các bước, quy trình tổ chức Đại hội Chi bộ. Giao Văn phòng Đảng uỷ Sở phối hợp với các chi bộ trang trí khánh tiết, chụp ảnh đưa tin chung cho các chi bộ.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, các chi bộ đã bám sát kế hoạch, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, chương trình Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo đúng hướng dẫn, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét và cho ý kiến trước khi tiến hành đại hội. Trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, các Chi bộ đã thực hiện tốt việc mở rộng và phát huy dân chủ, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi trình Đại hội.

Quá trình triển khai tổ chức đại hội, các chi bộ đã thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra: Từ ngày 27/12 đến 08/01/2020, 07/07 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2023 theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Đảng uỷ Sở và Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đề ra (trong đó, 02 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội vào tháng 12/2019), đảm bảo tập trung, dân chủ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng Quy định của Điều lệ Đảng, bầu ra chi ủy các chi bộ với tổng số 20 chi ủy viên, trong đó: 07 Bí thư, 06 Phó Bí thư và 07          Chi ủy viên; Về trình độ chuyên môn: 04 đ/c có trình độ Thạc sỹ, đạt tỷ lệ 20%, 16 đồng chí có trình độ Đại hội, đạt tỷ lệ 80%. Về trình độ lý luận chính trị: 12 Cao cấp lý luận chính trị, 08 Trung cấp lý luận chính trị. Số đảng viên nữ tham gia cấp ủy: 05 đồng chí đạt tỷ lệ 25%; Cấp ủy tái cử: 18 đồng chí, đạt 90%.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong cấp ủy, đảm bảo lãnh đạo chi bộ, cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.​