Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Đảng, Đoàn thể  
Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019
Ngày 10/01/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Sở, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, Đảng bộ Sở đã duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra, chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng bộ tới các chi bộ trực thuộc, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Các đảng viên dự hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đề ra nhiều giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 như: việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ căn cứ các văn bản chỉ đạo, thường xuyên nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nhiệm trong việc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo nói chung và công tác Đảng nói riêng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020, trọng tâm là các nhiệm vụ sau:

1. Làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua các đợt học tập chỉ thị, nghị quyết, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương năm 2020. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Tăng cường công tác giáo dục, nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. \

2. Tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện và đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các chi bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy rõ ràng, cụ thể, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề năm 2020 theo đúng Hướng dẫn.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đặc biệt trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với chi bộ và đảng viên. Gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước. Xử lý nghiêm những vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên theo đúng quy định.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng ổn định bộ máy, tổ chức các hoạt động đi vào nề nếp, có hiệu quả. Phát huy vai trò lãnh đạo của các chi bộ đối với các tổ chức đoàn thể ở đơn vị kịp thời nắm bắt tư tưởng, củng cố tổ chức, động viên đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tập trung lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tham mưu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020, các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án của toàn Ngành giai đoạn 2016-2020. ​