Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân bổ biên chế công chức các phòng Khối quản lý Nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộ...

Hệ thống VB và VB quy phạm pháp luật  
Phân bổ biên chế công chức các phòng Khối quản lý Nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2020
​​Nội dung thông báo​: thông báo phân bổ biên chế.pdf
Tin liên quan