Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

QĐ ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số/ Ký hiệu 03/2018/QĐ-UBND
Ngày ​​06/02/2018
Người ký
 Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu QĐ ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định của UBND tỉnh
Hiệu lực còn

Nội dung quyết định:03-2018-QD-UBND.pdf
Tin liên quan