Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng ban chuyên môn

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng ban chuyên môn
1. Văn phòng sở: Giúp Giám đốc Sở tổng hợp hoạt động của các tổ chức, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác tổ chức, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính, tài sản, cán bộ công chức, viên chức, chính sách, lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo mật, bảo vệ, quân sự, y tế, pháp chế và văn hóa của Sở.
 
- Chánh văn phòng: Vũ Văn Huỳnh
  Điện thoại: 0986325325
 - Phó Chánh văn phòng: Đỗ Thanh Hương
  Điện thoại: 0982386526
 
2. Thanh tra sởgiúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở; giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 
- Chánh thanh tra: Vũ Quý Lâm​
  Điện thoại: 0981156866
 - Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Xuân Lợi
  Điện thoại: 0964605686
 
 
3. Phòng Quản lý xây dựng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, gồm: Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát và thiết kế xây dựng; ; lĩnh vực vật liệu xây dựng.
 
- Trưởng phòng: Lại Quang Tuyển
  Điện thoại: 0913529166
 - Phó phòng: Phạm Quang Duy
  Điện thoại: 0983250025
  Email: phamquangduy@hanam.gov.vn
 
4. Phòng Kinh tế xây dựng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, như: Chi phí đầu tư xây dựng công trình, dịch vụ công ích đô thị và một số công việc khác thuộc lĩnh vực kinh tế xây dựng; quản lý điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 - Phó phòng: Bùi Thị Tuyết Nhung
  Điện thoại: 0936382409
  Email: buithituyetnhung@hanam.gov.vn
 
5. Phòng Quy hoạch - Kiến trúc: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc, bao gồm: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chức năng đặc thù; thiết kế đô thị, quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
 
 -  Trưởng phòng: Phạm Văn Đoàn
  Điện thoại: 0983768383
- Phó phòng: Nguyễn Duy Hải
  Điện thoại: 0915096890
  Email: nguyenduyhai@hanam.gov.vn
 
 
6. Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực:

+ Phát triển đô thị: Tổ chức thực hiện các chương trình, quy hoạch dự án đô thị, phát triển đô thị; thực hiện đánh giá, phân loại đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện quản lý các hoạt động quy hoạch dự án đô thị, phát triển đô thị theo quy định.

+ Hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, bao gồm: Cấp nước, thoát nước; quản lý chất thải rắn thông thường; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

 + Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

 - Trưởng phòng: Nguyễn Lê Nam
  Điện thoại: 0915493872
-  Phó phòng: Lê Thị Hải Minh
  Điện thoại: 0857236666
  Email: lethihaiminh@hanam.gov.vn
 
7. Chi cục Giám định xây dựng: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng; tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động xây dựng.
 
-  Chi Cục trưởng: Nguyễn Văn Quyết
    Điện thoại: 0982208315
    Email: nguyenvanquyet.xd@hanam.gov.vn
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan