Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Dự toán thu-chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2020
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu số 01
Ngày quyết định công bố 09/01/2020
Số quyết định 47/QĐ-SXD
Ngày công khai trên cổng 15/01/2020
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết