Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Lãnh đạo

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo Sở  
Ban Lãnh đạo
GĐ Huy.jpg

Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Sở

Sinh ngày 30/4/1977

Quê quán: Bình Mỹ - Bình Lục – Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ    Quản trị kinh doanh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại:  0226.3852013

Di động: 0915029013

Địa chỉ nhà riêng: Đường Đề Yêm - Phủ Lý  - Hà Nam

Email: nguyenquanghuy@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

+ Các chủ trương liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

+ Quy hoạch, Kế hoạch của ngành;

+ Tổ chức- cán bộ; lao động tiền lương;

+ Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ Cải cách hành chính; 

+ Thanh tra, kiểm tra;

+ Công tác quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý về lĩnh vực Kinh tế xây dựng;

+ Cấp Chứng chỉ trong hoạt động xây dựng; đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng;

+ Công tác phát triển vật liệu xây dựng, công nghiệp xi măng, hậu xi măng trên địa bàn tỉnh.

- Phân công các Phó Giám đốc Sở phụ trách xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Văn phòng Sở, phòng Quản lý xây dựng, phòng Kinh tế Xây dựng, Thanh tra Sở và Chi cục Giám định.

- Là Chủ tài khoản cơ quan.


 PGĐ Nha.png

Đỗ Quang Nha - Phó giám đốc Sở

Sinh ngày 14/10/1962: 1962

Quê quán: Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ chính trị: Cao cấp

 Địa chỉ nhà riêng:Khu đô thị Minh Khôi, Phủ Lý

Điện thoại di động: 0913289086

Email: doquangnha@hanam.gov.vn   

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn); chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; quy hoạch hạ tầng phát triển vật liệu xây dựng, khu chế biến; các đồ án quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đến quản lý nhà nước của Sở xây dựng…;

- Cấp chứng chỉ quy hoạch; phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng; cấp Giấy phép xây dựng; cấp Giấy phép quy hoạch;

- Thẩm định hoặc tham gia phản biện về lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng (thiết kế đô thị, thiết kế kiến trúc công trình…);

- Xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được phân công.

- Công tác khoa học kỹ thuật của ngành;

- Trưởng Ban Quản lý dự án vốn quy hoạch;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Quy hoạch- Kiến trúc và Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam. PGĐ Thảo.png

Nguyễn Thị Phúc Thảo - Phó giám đốc Sở

Sinh ngày 08/5/1976

Quê quán: Tứ Kỳ - Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoai: 0226.3828978

Địa chỉ nhà riêng:Khu đô thị Minh Khôi, Phủ Lý

Điện thoại di động: 0915245701

Email: nguyenthiphucthao@hanam.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Thẩm định đồ án quy hoạch đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu chức năng thuộc lĩnh vực quản lý); giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư, sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở;

- Lĩnh vực phát triển đô thị; cung cấp thông tin quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý;

- Một phần lĩnh vực quản lý quy hoạch; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh;

- Xây dựng các chương trình, đề án, văn bản thuộc lĩnh vực quản lý được phân công.

- Công tác quản lý về phát triển nhà ở, công sở và thị trường bất động sản;

- Công tác đoàn thể của cơ quan Sở;

- Được Giám đốc ủy quyền nhiệm vụ Chủ tài khoản cơ quan;

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.​​​ 


Tin liên quan