Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2023

Tin tức - Sự kiện  
Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/TW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 09/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, ngày 19/8/2019, Hướng dẫn số 30-HD/ĐUK, ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 38-KH/ĐU, ngày 28/8/2019 và Hướng dẫn số 56-HD/ĐU, ngày 05/12/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngay sau khi Chi bộ Chi cục Giám định xây dựng là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đã tổ chức thành công đại hội vào ngày 23/12/2019. Đến nay, 5/6 chi bộ còn lại đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, theo đúng thời gian, nội dung quy định của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy. Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 của chi bộ; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu ra Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2023.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ:

ĐH5.jpg
Đại hội chi bộ Chị cục Giám định xây dựng

ĐH3.jpg
Đại hội Chi bộ Quy hoạch - phát triển đô thị

ĐH2.jpg
Đại hội Chi bộ Trung tâm Quy hoạch xây dựng Hà Nam

ĐH4.jpg
Đại hi Chi b Văn phòng

ĐH 1.jpg
Đại hi Chi bộ Quản lý, Kinh tế xây dựng​

ĐH6.jpg
Đại hi Chi bộ Thanh tra sở