Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, xử lý vi phạm của Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe tại cụm công nghiệp Bình Lục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Kiểm tra, xử lý vi phạm của Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe tại cụm công nghiệp Bình Lục

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh (tại Văn bản số 162/UBND-NV ngày 19/01/2018) về việc kiểm tra, xử lý các vi phạm  của Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe theo quy định của pháp luật; Thanh tra Sở Xây dựng theo ý kiến kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đã chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan, tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe trong việc đầu tư tại cụm công nghiệp Bình Lục.

Tại thời điểm kiểm tra Công ty đã xây dựng các hạng mục: Nhà xưởng (72x48m); tường rào, cổng; bể nước; rãnh thoát nước; sân đường bê tông. Theo báo cáo thời điểm bắt đầu xây dựng là tháng 7/2017.

Về đầu tư xây dựng Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe đã có một số vi phạm như Hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng không có hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, thẩm định. Không thực hiện các quy định về trình tự đầu tư xây dựng quy định tại Điều 50 Luật Xây dựng năm 2014; Điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tổ chức thi công xây dựng công trình khi chưa có Giấy phép xây dựng vi phạm Điểm c, Khoản 5, Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đoàn thanh tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng,

yêu cầu Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe chấm dứt việc thi công xây dựng và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng). Công ty CP Công nghiệp Hengxing-Sanhe đã hoàn thành việc nộp phạt.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường và đang xử lý theo quy định.​