Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm y tế chất lượng cao của vùng tại địa bàn xã Liêm Tiết , thành phố Phủ Lý

Thông tin về quy hoạch  
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm y tế chất lượng cao của vùng tại địa bàn xã Liêm Tiết , thành phố Phủ Lý