Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp Công văn số 1229/PCCC-QLDA ngày 10/4/2018 của Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ về hướng dẫn áp dụng đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp Công văn số 1229/PCCC-QLDA ngày 10/4/2018 của Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ về hướng dẫn áp dụng đơn giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam