Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp văn bản số 0211/CV-NHN của Công ty TNHH địa chính và xây dựng Nam Hà Nội

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp văn bản số 0211/CV-NHN của Công ty TNHH địa chính và xây dựng Nam Hà Nội

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 0211/CV-NHN ngày 02/11/2018 của Công ty TNHH Địa chính và xây dựng Nam Hà Nội về việc xin hướng dẫn trình tự thẩm định, phê duyệt hồ sơ khảo sát địa hình phục lập dự án sử dụng vốn khác. Về nội dung này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trình tự thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình

Trình tự, cơ quan thẩm định công tác khảo sát địa hình phục vụ lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch và thiết kế xây dựng được quy định chi tiết theo Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng trong đó:

- Cơ sở pháp lý, hồ sơ, nội dung thẩm định được quy định tại khoản 1,2,3 Điều 5 Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011

- Cơ quan thẩm định được quy định tại điều 5 Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011: “Sở Xây dựng tổ chức thẩm định các bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng; đối với trường hợp không thuộc nguồn vốn của địa phương thì Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định; các bản đồ phục vụ thiết kế xây dựng công trình do Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định".

Đối với dự án sử dụng vốn khác, Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình và chịu trách nhiệm về kết quả của mình.

​2. Phê duyệt hồ sơ khảo sát địa hình: Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 76 Luật Xây dựng năm 2014, Chủ đầu tư: “Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật".

2133 SXD-QLXD.signed.pdf