Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phúc đáp văn bản số 35/CV-NHN của Công ty TNHH địa chính và xây dựng Nam Hà Nội

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Phúc đáp văn bản số 35/CV-NHN của Công ty TNHH địa chính và xây dựng Nam Hà Nội

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 35/CV-NHN ngày 22/9/2018 của Công ty TNHH Địa chính và xây dựng Nam Hà Nội về việc xin hướng dẫn cơ quan có chức năng thẩm định, phê duyệt hồ sơ khảo sát địa hình dự án không thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Về nội dung này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khoản 1 Điều 76 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về quyền của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng, trong đó:

- Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực;

- Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng;…

2. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng

- Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng  Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách) quy định:

+ Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát xây dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

+ Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để lập, thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng;

+ Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác vận dụng, áp dụng các quy định tại Thông tư này.

3. Ngoài ra, Công ty TNHH Địa chính và Xây dựng Nam Hà Nội đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển Hà Nam (Hợp đồng số 43/2018/HĐ DV/HNC-NHN ngày 10/4/2018) về việc khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500, nên   việc xác định quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, phạm vi và nội dung công việc thực hiện, giá trị khối lượng nghiệm thu thanh toán và các thỏa thuận khác (nếu có) hoặc thứ tự ưu tiên giải quyết,…phải căn cứ trước hết vào Hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận và ký kết.

Sở Xây dựng thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.

1776 SXD-GĐ.pdf