Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019