Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng HDT v.v cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở HDT Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Trả lời Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng HDT v.v cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở HDT Hà Nam