Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị