Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2019

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả năm 2019