Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030