Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng