Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Kiến trúc

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Luật Kiến trúc