Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 09/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư hướng dẫn xácđ​ịnh và quản lý chi phíđầu tư xây dựng Bộ Xây dựng
2 10/2019/TT-BXD 26/12/2019 Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng​ Bộ Xây dựng
3 95/2019/NĐ-CP 16/12/2019 Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng​ Chính phủ
4 08/2019/TT-BXD 11/11/2019 Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư​ Bộ Xây dựng
5 07/2019/TT-BXD 07/11/2019 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng​ Bộ Xây dựng
6 05/2019/TT-BXD 10/10/2019 Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng​ Bộ Xây dựng
7 04/2019/TT-BXD 16/08/2019 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/08/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng​ Bộ Xây dựng
8 68/2019/NĐ-CP 14/08/2019 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng​ Chính phủ
9 03/2019/TT-BXD 30/07/2019 Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.​ Bộ Xây dựng
10 02/VBHN-BXD 03/06/2019 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 03/6/2019 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.​ Bộ Xây dựng
11 37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch​ Chính phủ
12 05/CT-TTg 01/03/2019 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt​ Chính phủ
13 14/2018/TT-BXD 28/12/2018 Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng​ Bộ Xây dựng
14 13/2018/TT-BXD 27/12/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.​ Bộ Xây dựng
15 10/2018/TT-BXD 26/12/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016​ Bộ Xây dựng
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page