Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Số liệu - Báo cáo  
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015
Trong năm 2014, hoạt động phòng chống HIV/AIDS của tỉnh, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ đạo PC HIV/AIDS và PC TNMT, MD tỉnh. Sự chỉ đạo trực tiếp của Cục phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế Hà Nam nên đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó cũng gặp nhiều khó khăn và tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới và những năm tiếp theo.