Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn thông báo hoãn họp của Bộ Y tế

Thông tin chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Công văn thông báo hoãn họp của Bộ Y tế
Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết, báo cáo kết quả triển khai tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2016