Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam

Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam
Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam.

 1. Tên dự án: D án " Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế

3. Mục tiêu chính: Xử lý nguồn rác thải của các bệnh viện.

4. Địa điểm đầu tư: Tỉnh Hà Nam

5. Tổng mức đầu tư:

6. Thời gian thực hiện: 2015

7. Nguồn vốn đầu tư:

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án tại Công văn 820/UBND-VX ngày 06/5/2015 về việc giao Sở Y tế là chủ đầu tư dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" tỉnh Hà Nam.