Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế cho các xã Tân Sơn huyện Kim Bảng, xã An Lão huyện Bình Lục, xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm

Dự án Công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế cho các xã Tân Sơn huyện Kim Bảng, xã An Lão huyện Bình Lục, xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm

1. Tên dự án: Công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế cho các xã Tân Sơn huyện Kim Bảng, xã An Lão huyện Bình Lục, xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam.

3. Mục tiêu chính: Cung cấp nước sạch và xây dựng nhà vệ sinh phục vụ sinh hoạt và vệ sinh cho cán bộ trạm y tế và người dân đến khám bệnh để tạo môi trường trong lành tăng cường khả năng khám chữa bệnh của cán bộ trạm y tế và hồi phục sức khỏe cho người dân đến khám bệnh.

4. Địa điểm đầu tư:

- Xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng.

- Xã An Lão, huyện Bình Lục.

- Xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm.

5. Tổng mức đầu tư: 711,0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2014.

7. Nguồn vốn đầu tư: Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh nông thôn hỗ trợ 90% giá trị công trình; vốn đối ứng của xã 10% giá trị công trình.

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai.

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế cho các xã Tân Sơn huyện Kim Bảng, xã An Lão huyện Bình Lục, xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm .