Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện y học cổ truyền

Dự án Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện y học cổ truyền
Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam