Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và bệnh phổi

Dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và bệnh phổi
Quyết định số  1076/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng Trung tâm kỹ thuật chất lượng cao Bệnh viện Lao và bệnh phổi