Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam

Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam
Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở làm việc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam