Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án xây dựng Bệnh viện Tâm Thần

Dự án xây dựng Bệnh viện Tâm Thần
Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng bệnh viện Tâm thần tỉnh Hà Nam