Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu thực trạng bệnh Viêm não Nhật Bản và biện pháp nâng cao hiệu quả phòng bệnh tại tỉnh Hà Nam

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Nghiên cứu thực trạng bệnh Viêm não Nhật Bản và biện pháp nâng cao hiệu quả phòng bệnh tại tỉnh Hà Nam

1. Tên đề tài khoa học:

Nghiên cứu thực trạng bệnh Viêm não Nhật Bản và biện pháp nâng cao hiệu quả phòng bệnh tại tỉnh Hà Nam

Tác giả/đồng tác giả:

Tác giả: - Nguyễn Lập Quyết.

               Chức vụ: nguyên Giám đốc Sở Y tế

               - Đặng Đình Thoảng

               Chức vụ: PGĐ Sở Y tế

2. Giá trị làm lợi của đề tài khoa học: 

Việc ứng dụng các giải pháp của đề tài đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh Viêm não Nhật Bản cho nhân dân tỉnh Hà Nam