Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân và hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân và hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 1. Tên đề tài khoa học:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân và hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tác giả/đồng tác giả:

            Nguyễn Lập Quyết.

            Chức vụ:  Giám đốc Sở Y tế

            Trần Viết Huệ

            Chức vụ: PGĐ Sở Y tế

            Trần Quốc Toàn    

            Chức vụ: Trưởng phòng Nghiệp vụ Y

2. Giá trị làm lợi của đề tài khoa học: 

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề tư nhân  y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân và hành nghề dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam