Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016

Chiến lược-Quy hoạch-Kế hoạch  
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016
Quyết định số 4797/QĐ-BYT ngày 06/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y tế năm 2016