Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Cải cách thủ tục hành chính sẽ đi vào thực chất hơn

Tuyên truyền, Phổ biến Cải cách hành chính  
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Cải cách thủ tục hành chính sẽ đi vào thực chất hơn
Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 24 bộ, ngành, 63 địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2017, ngành hải quan cắt giảm về thời gian thông quan trực tiếp tại các của khẩu giảm 3 giờ (từ 58 xuống 55 giờ) đối với hàng xuất khẩu, giảm 6 giờ (từ 62 xuống 56 giờ) đối với hàng nhập khẩu; chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho một lô hàng giảm được 19 USD. Như vậy, với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp (DN) tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng).
Từ năm 2018 đến nay, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã cắt giảm được 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6% so với mục tiêu); cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành khi thực hiện xuất nhập khẩu, giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, những kết quả đã đạt được trên chưa đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, năm 2019 cần đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cần phải cải cách mạnh mẽ, "nét" hơn và thực chất hơn nữa về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm điều kiện kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện không cần thiết, các thủ tục gây rào cản cho doanh nghiệp.
Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan, tại các bộ, ngành, đa số đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tại các địa phương hầu hết đã hoàn thành việc tổ chức, kiện toàn bộ phận một cửa; có 53/63 tỉnh, thành phố đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính…
Nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ, kinh nghiệm thực tiễn triển khai cho thấy, ở đâu lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương quan tâm, đơn vị chủ trì triển khai chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, thì ở đó có kết quả rõ rệt.
baochinhphu.vn