Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động (Cập nhật đến tháng 7 năm 2019)

Lĩnh vực KCB Cấp phép hoạt động  
Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động (Cập nhật đến tháng 7 năm 2019)
Xem chi tiết tại đây năm 2018.xlsx