Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập tỉnh năm 2019-2021

Dự án lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập tỉnh năm 2019-2021

1. Tên dự án: lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập tỉnh năm 2019-2021

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế

3. Tổng dự toán: 764.196.563.436 đồng.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2021.

5. Mục tiêu chínhcung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế công lập tỉnh năm 2019-2021

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

xem chi tiết thông tin dự án