Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 451/QĐ-SYT ngày 19/9/2019 về việc công bố công khai phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu năm 2018 chuyển...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH  
Quyết định 451/QĐ-SYT ngày 19/9/2019 về việc công bố công khai phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 của Sở Y tế
Xem chi tiết tại đây QĐ 451.pdf