Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công khai tài chính dự toán kinh phí năm 2019 thu hồi do giảm biên chế theo NQ số 13 Hội đồng nhân dân