Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về văn bản luật

Tuyên truyền, Phổ biến  
Thông tin về văn bản luật

* (1471/QĐ-BYT) - Ngày 27/02/2018, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1471/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 19.

 

* (1085/BYT-QLD) - Ngày 27/02/2018, Bộ Y tế ban hành Công văn 1085/BYT-QLD về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

 

* (3592/QLD-TTra) - Ngày 27/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3592/QLD-TTra về việc tăng cường quản lý sản phẩm sát trùng.

 

* (3400/QLD-ĐK) - Ngày 23/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3400/QLD-ĐK về việc đính chính công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3396/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3396/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3395/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3395/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3394/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3394/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3393/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3393/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3392/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3392/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3391/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3391/QLD-ĐK về việc công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

 

* (3390/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3390/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3389/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3389/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3388/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3388/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3387/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3387/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3386/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3386/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3385/QLD-ĐK) - Ngày 22/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3385/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (1710/VPCP-KGVX) - Ngày 13/02/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 1710/VPCP-KGVX về việc xử lý thông tin báo nêu liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế.

 

* (3198/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3198/QLD-ĐK về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3197/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3197/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (3194/QLD-ĐK) - Ngày 12/02/2018, Cục Quản lý Dược ban hành Công văn 3194/QLD-ĐK về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

 

* (03/2018/TT-BYT) - Ngày 09/02/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

 

* (139/NQ-CP) - Ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.