Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng Chính phủ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử

Tuyên truyền, Phổ biến Cải cách hành chính  
Văn phòng Chính phủ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử
Cụ thể hóa Quyết định thành 13 nhiệm vụ tại VPCP

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), trước đó, ngày 27/7/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã ban hành Quyết định số 676/QĐ-VPCP phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, tại VPCP, Quyết định được triển khai gồm 13 nhiệm vụ thuộc các nhóm nội dung: Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia; hoàn thiện phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (QLVB&HSCV); xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống và sao lưu văn bản điện tử; tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Việc triển khai Quyết định tại các bộ, ngành, địa phương sẽ thực hiện 6 nhiệm vụ thuộc các nhóm nội dung: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định; tổ chức triển khai kết nối, liên thông tại các bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ (dự kiến 10 bộ, ngành và 15 địa phương); tổ chức triển khai kết nối, liên thông tại các bộ, ngành, địa phương chưa sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ và giải pháp kết nối, liên thông; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương; kiểm tra tình hình gửi, nhận văn bản điện tử, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

Theo ông Ngô Hải Phan, với nhiệm vụ xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia, Cục KSTTHC được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng yêu cầu kỹ thuật Trục liên thông văn bản quốc gia làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống quản lý văn bản & điều hành, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia, CSDL quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống Công báo điện tử…, trước hết phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Về hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại VPCP, Vụ Tổ chức cán bộ được giao chủ trì, phối hợp với các vụ, cục, đơn vị hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia và phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong Văn phòng Chính phủ; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát đầy đủ các chứng thư số chuyên dùng phục vụ ký số văn bản điện tử, gửi, nhận văn bản điện tử.

VPCP tiên phong triển khai văn phòng không giấy tờ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đổi mới quy trình TTHC để phục vụ người dân, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ. Trong đó, VPCP là cơ quan thường trực của Chính phủ, trực tiếp tham mưu để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử và Chính phủ số.

"Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng rất nhiều vào Văn phòng Chính phủ", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, gửi nhận văn bản là bước đi đầu thực hiện Chính phủ điện tử. Việc gửi nhận văn bản điện tử thay thế văn bản truyền thống giấy tờ là từng bước thực hiện VPCP không giấy tờ. Hiện nay, VPCP đã sắp sếp bài bản để triển khai văn phòng không giấy tờ với tinh thần VPCP là cơ quan tiên phong thực hiện. Đây là nhiệm vụ VPCP coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để triển khai nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ.

“Về lộ trình, cách làm, VPCP phải đi trước, thay đổi cách làm và phải gương mẫu làm tốt, làm đâu được đấy, làm đâu chắc đấy, không làm hình thức, lấy hiệu quả là mục tiêu phấn đấu. Tinh thần xây dựng Chính phủ điện tử là nhìn rộng, làm nhanh nhưng bắt đầu từ những cái nhỏ nhất”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh.

Người đứng đầu VPCP đánh giá, 13 đầu việc cụ thể hóa Quyết định tại VPCP và 16 đầu việc địa phương là khối lượng lớn. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các vụ, cục, đơn vị liên quan khẩn trương tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Về xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giao Cục KSTTHC chủ trì phối hợp với các đơn vị xác định về chất lượng, tốc độ trục liên thông; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; kết nối được các bộ, địa phương và kết nối xuống cấp hành chính nhỏ hơn...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng giao Cục Kiểm soát TTHC thực hiện việc kết nối với tất cả các vụ, cục, đơn vị của VPCP. Từ sự thực hiện của các đơn vị VPCP, tổ chức hội nghị, chọn bộ, ngành, địa phương (trong dự kiến 10 bộ, ngành và 15 địa phương) cùng với VPCP thực hiện mẫu cho các địa phương, đơn vị còn lại.

Đối với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao nhiệm vụ chủ trì hoàn thiện Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát đầy đủ các chứng thư số chuyên dùng phục vụ ký số văn bản điện tử, gửi, nhận văn bản điện tử; tham mưu ban hành văn bản quy định về Mã định danh của các đơn vị trực thuộc VPCP để phục vụ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia và phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong VPCP.​


chinhphu.vn