Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách 17 xã, thị trấn huyện Thanh Liêm

Tổ chức bộ máy Các xã, phường, thị trấn  
Danh sách 17 xã, thị trấn huyện Thanh Liêm

1. Xã Thanh Thủy

Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Quang Thành

Điện thoại: 0915669959

Email: ubndthanhthuy.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3880056

2. Xã Thanh Phong

Chủ tịch : Đ/c Nguyễn Hữu Tường

Điện thoại: 0934609086

Email: ubndthanhphong.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3881985

3. Xã Thanh Hà

Chủ tịch   : Đ/c Lê Quang Hào

Điện thoại: 0985277372

Email: ubndthanhha.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3880255

4. Xã Thanh Hải

Chủ tịch : Đ/c Trần Văn Thắm

Điện thoại: 0944778006

Email: ubndthanhhai.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888011

5. Xã Thanh Hương

Chủ tịch: Đ/c Phạm Văn Nam

Điện thoại: 0984803365

Email: ubndthanhhuong.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3880076

6. Xã Thanh Lưu

Chủ tịch   : Đ/c Đỗ Văn Dũng

Điện thoại:  0982886039

Email: ubndthanhluu.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3760095

7. Xã Thanh Nghị

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Điện thoại: 0984112495

Email: ubndthanhnghi.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888142

8. Xã Thanh Tâm

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Đức Viên

Điện thoại: 0982357819

Email: ubndthanhtam.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888095

9. Xã Thanh Tân

Chủ tịch   : Đ/c Đào Xuân Ảnh

Điện thoại: 0985831447

Email: ubndthanhtan.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3881723

10. Xã Liêm Sơn

Chủ tịch   : Đ/c Lê Hải Đăng

Điện thoại: 01656666961

Email: ubndliemson.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3887499

11. Xã Thanh Bình

Chủ tịch   : Đ/c Phạm Văn Quảng

Điện thoại: 0946559465

Email: ubndthanhbinh.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3887293

12. Xã Thanh Nguyên

Chủ tịch   : Đ/c Đào Quyết Tiến

Điện thoại:  0982523962

Email: ubndthanhnguyen.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 0226.3888098

13. Xã Liêm Túc

Chủ tịch   : Đ/c Ngô V ăn Tám

Điện thoại:   0985686045

Email: ubndliemtuc.tl@hanam.gov.vn​

14. Xã Liêm Phong

Chủ tịch   : Đ/c Nguyễn Văn Bản

Điện thoại: 0988707462

Email: ubndliemphong.tl@hanam.gov.vn  

15. Xã Liêm Cần

Chủ tịch   : Đ/c Phạm Văn Độ

Điện thoại: 0912814610

Email: ubndliemcan.tl@hanam.gov.vn

        16. Xã Liêm Thuận

Chủ tịch: Đ/c Hoàng Văn Đào

Điện thoại: 0975419281

Email: ubndliemthuan.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 02263.887238

17. Thị trấn Kiện Khê

Chủ tịch   : Đ/c  Trần Quyết Thành

Điện thoại:  0982364882

Email: ubndkienkhe.tl@hanam.gov.vn

Điện thoại cơ quan: 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan