Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
30/10/2018
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/07/2018
Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020