Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thủ tục hành chính 2. Thủ tục hành chính cấp xã  
28/09/2018
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Nam
16/07/2018
Ngày 16 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam
06/03/2018
Ngày 06/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành QUyết định số 386/QĐ-UBND ề việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp Hà Nam
12
Previous Page 1-15 Next Page