Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
29/10/2018
Ngày 29 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ề việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018-2019
15/10/2018
Ngày 15 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch óa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn huyện Thanh Liêm đến năm 2020
03/10/2018
Ngày 03 tháng 10 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Quyết định Ban hành chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Liêm