Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện

1. Tên Công trình: Dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện

2. Mục tiêu đầu tư: cải tạo, sửa chữa Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên huyện​ đã xuống cấp

3. Chủ đầu tư: UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư

4. Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng

5. Thời gian thực hiện: 2017-2018

6. Tổng mức đầu tư: 3.500.000.000 đồng

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai