Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông trục xã Thanh Hà

Hợp tác - Đầu tư Những dự án đã và đang thực hiện  
Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông trục xã Thanh Hà

1. Tên Công trình: Dự án Đầu tư xây dựng đường giao thông trục xã Thanh Hà

2. Mục tiêu đầu tư: phục vụ giao thông, đi lại của nhân dân trên địa bàn.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư

4. Lĩnh vực chuyên môn: Giao thông

5. Thời gian thực hiện: 2017-2019

6. Tổng mức đầu tư: 9.800.000.000 đồng

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai