Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2020

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2020
Ngày 12 tháng 2 năm 2018, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch ảo vệ môi trường trên địa bàn huyện đến năm 2020
Xem chi tiết tại đây Ke hoach 97.signed.pdf