Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thu hồi và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  
Kế hoạch thu hồi và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến vật liệu xây dựng Tân Thủy, Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam